About‎ > ‎

Statement of Purpose - Tagalog

1. Luwalhatiin ang Diyos sa pagpapahayag at pagsasagawa ng Mabuting Balita ni Jesu Cristo sa mga di pa naabot nito, lalo na ang mga maralitang walang kakayahan, mga sector na kinukulang sa serbisyo, at mga kabataang nasa bingit ng panganib.

2. Makibalikat na gumawa kasama ang mga maralitang walang kakayahan, sector na kulang sa serbisyo, mga naghihirap at mga kabataang nanganganib, sa pagbibigay ng pag-aaral, mga karanasan at pagkakataon na makapagbubukas upang makamit nila ang buong potensyal ayon sa kalooban ng Diyos.

3. Maghikayat ng tapat na pakikipagtulungan at magbigay ng pagkakataon maglingkod sa ministerio o mabuting gawang Kristiano sa buong magpaparami ng mga iglesya, sa mga layko na mga magaling na sa sarili nilang propesyon o piniling gawain.

4. Magsagawa ng mga programa, proyekto at mga gawain na magpapadaloy ng kilusan ng buong pagpaparami ng mga Iglesya sa mga nabanggit na maralita, kulang sa serbisyo, naghihirap, at mga kabataang nanganganib nang sa gayon ang lahat ng mga ito ay magbunga sa mabuting pagbabago at pagpapanibago sa mga tao, pamilya, pamayanan at buong lipunan.

5. Kumatawan at isulong ang kapakanan ng mga mahirap na manggagawang Kristiano, mga naglilingkod na misyonero, ministeryong lingkod, at mga kusang loob o boluntaryong manggagawa na pawing mga lingkod sa pagpapalaganap ng Ilaw ng Mabuting Balita at nagsusulong ng Paghahari ng Diyos kay Jesu Kristo.
Comments